روز مادر مبارک

لبخند که میزنی، دلم آرام می‌شود

به چشمانت که نگاه می‌کنم، دنیا رو می‌بینم

و صدای تو را که می‌شنوم، غصه ها را فراموش می‌کنم

تو آرامش زندگی من هستی….

روز مادر مبارک

— — — — — — — — — —

زنان اگر نبودند،

مهربانی نبود

گذشت نبود

زیبایی نبود

و زندگی چه مردابی میشد اگر زن نبود

روز زن مبارک

— — — — — — — — — — —

متن و عکی بیشتر تبریک روز زن و روز مادر رو در سایت ما می‌توانید ببینید

همچنین شما می‌توانید با داشتن پنل پیامک، به صورت انبوه برای همکاران و یا مشتریان خود، پیامک تبریک روز مادر و یا هر مناسبت دیگری را ارسال کنید.

لینک سایت: https://armankavosh.com/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-99/

--

--

Akam's mission: Software service provider Advertising and send text messages Website design, SEO and content production Carrying out network

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Arman Kavosh

Arman Kavosh

3 Followers

Akam's mission: Software service provider Advertising and send text messages Website design, SEO and content production Carrying out network